Jiří Suchánek (CZ) – Puls 33

Instalace č.15

CZ

33 světel, 33 let, 33 tónů
Reprezentace zvuku světlem je evidentní, neskrytá, ale díky relativně velkému množství objektů pozorovateli často něco stále uniká…Třicet tři světelných objektů zhuštěně rozprostřených v prostoru je synchronizováno s real-time generovanou digitální hudbou. Každý objekt-světlo má pevně přiřazenou barvu, zvuk a rytmus-puls (různých rychlostí i délek). Ty se překrývají do polyrytmické i polymetrické struktury. Situace se zdá být statická, přesto je nepravděpodobné, že by se celková kombinace kdykoliv zopakovala.

BIO

Jiří Suchánek je hybridní umělec, hudebník, multimediální experimentátor a vývojář. Dlouhodobě se věnuje tvorbě trvalých audiovizuálních instalací, které často umisťuje do netradičních (přírodních) prostor. Zkoumá trvanlivost elektronických médií v těžkých klimatických podmínkách a souběžně i nové formy komunikace multimediálního díla. Realizoval řadu velkoformátových trvalých multimediálních instalací ve veřejném prostoru, vystavoval a koncertoval na mnoha prestižních mezinárodních festivalech jako např.: CTM, UNSOUND, ICAD, NEXT, NCCA, STIMUL, ENH atd. Byl na stážích v mezinárodních centrech STEIM, TIMET či Institute of Sonology. Jeho umělecký přístup je syntetický. Ve svých dílech spojuje zvuky, světlo, sochařské předměty, elektroniku + kód s pečlivě vybranými prostory. Prostřednictvím své práce zkoumá vztah mezi přírodou, technologií a trvanlivostí elektronických médií. Středem jeho tvorby je hudba – zvuk, který je expandován nebo artikulován jinými médii a neočekávanými společenskými situacemi. Vystupuje také s experimentální elektronickou hudbou založenou na sonifikaci atomových dat. Pro své instalace komponuje hudbu a vyvíjí vlastní software. Zabývá se také tvorbou netradičních dotykových i bezdotykových hudebních nástrojů a experimentováním se senzory a programováním v hudební tvorbě. Velmi často jsou jeho instalace konstituované právě jako specifické hudební nástroje – systémy – pro které tvoří kompoziční algoritmické metody či vhodnou formu interakce s publikem nebo prostředím.
Od roku 2008 je asistentem Kabinetu audiovizuálních technologií na Favu a v současnosti studuje dokotorský stupeň oboru Multimediální kompozice na JAMU. Dizertační práce je zaměřena na sonifikaci využitou v hudební kompozici a sound-artu. Jeho snem je na horách vytvořit elektronickou instalaci, která bude samostatně fungovat alespoň 500let a celá zaroste mechem a lišejníkem.

ENG

33 lights, 33 years, 33 tones
The representation of sound by light is obvious, unconcealed, but due to the relatively large number of objects, the observer often still misses something…Thirty-three light objects densely spread in space are synchronized with real-time generated digital music. Each object-light has a fixed assigned color, sound and rhythm-pulse (of different speeds and lengths). These overlap into a polyrhythmic and polymetric structure. The situation appears static, yet the overall combination is unlikely to ever repeat itself.

BIO

Jiří Suchánek (1979) often pushes the expressive possibilities in his projects through the experimental use of technologies that he himself designs, develops and implements. He perceives the focus of his work in sound-music and the composition of all elements forming a time-space continuum. For a long time, he has been creating permanent sound and light installations, which he places mainly in natural spaces or architecture, exploring not only the durability of individual technologies, but also new ways of communicating multimedia works. Currently, in addition to teaching at Fava, he is working on his PhD thesis at JAMU (Multimedia Composition) on the topic of Sonification in Music Composition and Sound Art.

 

Date: