Ondřej Strnadel (CZ) – Instalace světelných objektů / Instalace Bečva

CZ

Instalace svítidel z kolekce Žampión/ Champignon
Objekty Ondřeje Strnadela realizované pro autorskou výstavu Révélations v Grand Palais v Paříži (2017) odkazují k více než staleté tradici výroby osvětlovacího skla ve Valašském Meziříčí. Žampiony jsou vytvořeny z třívrstvé skloviny (triplexopál) – materiálu, kterým byla svítidla z krásenských skláren proslulá. Organického výrazu autor docílil formováním z volné ruky.

Instalace Bečva
Světelné objekty (2019–2022) Ondřeje Strnadela jsou inspirovány omletými kusy skla a kameny z Rožnovské Bečvy. Řeka, rozdělující město na dvě kdysi samostatné části, byla hybnou silou valašských skláren. Její koryto dosud ukrývá omleté a obroušené střepy skla a zbytky skloviny ze sklářských pánví i šedavé odštěpy z výroby kónusů pro televizní obrazovky – největšího automatického sklářského provozu v tehdejším Československu. Autor své objekty z ručně tvarovaného tryskaného a broušeného skla rozzářil a vkomponoval do naznačené linie říčního proudu.

  • Narozen 1979, Valašské Meziříčí
  • Sklu se začal věnovat na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské ve Valašském Meziříčí, po krátkém studiu na Pedagogické fakultě na Univerzitě Palackého v Olomouci zakončil svá studia v Ateliéru Průmyslového designu pod vedením profesora a sochaře Pavla Škarky na Univerzitě Tomáše Bati, Fakultě multimediálních komunikací ve Zlíně
  • Od roku 2000 pracuje jako pedagog na SUPŠ sklářské ve Valašském Meziříčí a na Univerzitě Tomáše Bati na Fakultě multimediálních komunikací.
  • Realizoval skleněné plastiky pro významné české skláře, například pro Vladimíra Kopeckého, Jiřího Šuhájka a další.
ENG

Installation of luminaires from the Champignon collection
Ondřej Strnadel’s objects realized for the Révélations exhibition at the Grand Palais in Paris (2017) refer to the more than a century-old tradition of lighting glass production in Valašské Meziříčí. The mushrooms are made of triple-layered glass (triplexopal) – a material for which the luminaires from the glassworks in Krásno were famous. The author achieved the organic expression by freehand moulding.

Installation Bečva
Ondřej Strnadel’s light objects (2019-2022) are inspired by ground pieces of glass and stones from Rožnovská Bečva. The river, dividing the town into two once separate parts, was the driving force behind the Wallachian glassworks. Its riverbed still hides ground and abraded shards of glass and remnants of glass from the glass pans, as well as greyish shards from the production of cones for television screens – the largest automatic glassmaking operation in the former Czechoslovakia. The artist has illuminated his objects made of hand-shaped blasted and cut glass and incorporated them into the indicated line of the river stream.

  • Born 1979, Valašské Meziříčí
  • He started to work with glass at the Secondary School of Glass Arts and Crafts in Valašské Meziříčí, after a short study at the Faculty of Education at Palacký University in Olomouc he finished his studies in the Industrial Design Studio under the guidance of professor and sculptor Pavel Škarka at the Tomas Bata University, Faculty of Multimedia Communications in Zlín
  • Since 2000 he has been working as a teacher at the SUPŠ glass school in Valašské Meziříčí and at the University of Tomáš Bat’a, Faculty of Multimedia Communications.
  • He realized glass sculptures for important Czech glassmakers, for example for Vladimír Kopecký, Jiří Šuhájek and others
Date: