Michal Pustějovský (CZ) – Nexus

Instalace č.19

CZE
 • Narozen 1984, Frýdek-Místek
 • Je absolvent ateliéru nových médií na Akademii výtvarných umění v Praze a studoval i na berlínské UDK a Akademii v Jeruzalémě.
 • Zaměřuje se na pojetí časoprostoru v dnešním světě a společnosti a na jeho zobrazení skrze umění.
 • V jeho práci najdete odkazy na známé poznatky kvantové teorie, i na tradiční umělecké techniky.
 • Jeho minimalistická díla propojují nejnovější poznatky kvantové teorie s inovacemi v dějinách umění a mnohdy hraničí s vývojovým designem. Jeho proces, odvozený z open-source technologií a digitálního kódu, připomíná vědecké metodologie a experimenty. Dalším určujícím prvkem jeho tvorby je využívání opakování, cykličnosti a redukce jevů, které dodávají jeho dílům minimalistickou estetiku.
 • Pustějovský vystavoval napříč Českou republikou, Evropou i ostatními kontinenty.
ENG
 • Born 1984, Frýdek-Místek
 • He graduated from the New Media Studio at the Academy of Fine Arts in Prague and also studied at the UDK in Berlin and the Academy in Jerusalem.
 • He focuses on the concept of space-time in today’s world and society and its representation through art.
 • In his work you will find references to the well-known findings of quantum theory, as well as to traditional artistic techniques.
 • His minimalist works combine the latest findings of quantum theory with innovations in art history, often bordering on evolutionary design. His process, derived from open-source technologies and digital code, is reminiscent of scientific methodologies and experiments. Another defining element of his work is the use of repetition, cyclicality and reduction of phenomena, which give his works a minimalist aesthetic.
 • Pustějovský has exhibited across the Czech Republic, Europe and other continents.
Date: