Jiří Suchánek (CZ) – Perplex

Instalace č.14

CZ

Kinetická, robotická instalace Perplex pracuje s principy násobných odrazů, koncentrací a odlesků zvuku i světla. Tři rotující akustická zrcadla (paraboly) zkoumají inovativní způsob práce s prostorovým zvukem. Před objevem radaru byla velká akustická betonová zrcadla v Británii stavěna na detekci německých stíhaček. Po vynalezení radaru se akustická zrcadla přestala využívat, zůstala v krajině jako betonová mementa hrozící války. Instalace rozvíjí potenciál parabolou soustředěného akustického vlnění, přidává však princip řízené rotace a zkoumá, jak s omezeným množstvím zdrojů lze jen díky pomoci odrazů a rotace situaci v prostoru zhušťovat a komplikovat. Práce odkazuje i na teorii informace a situaci na internetu – kumulace, dezinterpretace, nejen technicky deformované odrazy zdrojových signálů jsou jen některé metody dezinformace.

BIO

Jiří Suchánek je hybridní umělec, hudebník, multimediální experimentátor a vývojář. Dlouhodobě se věnuje tvorbě trvalých audiovizuálních instalací, které často umisťuje do netradičních (přírodních) prostor. Zkoumá trvanlivost elektronických médií v těžkých klimatických podmínkách a souběžně i nové formy komunikace multimediálního díla. Realizoval řadu velkoformátových trvalých multimediálních instalací ve veřejném prostoru, vystavoval a koncertoval na mnoha prestižních mezinárodních festivalech jako např.: CTM, UNSOUND, ICAD, NEXT, NCCA, STIMUL, ENH atd. Byl na stážích v mezinárodních centrech STEIM, TIMET či Institute of Sonology. Jeho umělecký přístup je syntetický. Ve svých dílech spojuje zvuky, světlo, sochařské předměty, elektroniku + kód s pečlivě vybranými prostory. Prostřednictvím své práce zkoumá vztah mezi přírodou, technologií a trvanlivostí elektronických médií. Středem jeho tvorby je hudba – zvuk, který je expandován nebo artikulován jinými médii a neočekávanými společenskými situacemi. Vystupuje také s experimentální elektronickou hudbou založenou na sonifikaci atomových dat. Pro své instalace komponuje hudbu a vyvíjí vlastní software. Zabývá se také tvorbou netradičních dotykových i bezdotykových hudebních nástrojů a experimentováním se senzory a programováním v hudební tvorbě. Velmi často jsou jeho instalace konstituované právě jako specifické hudební nástroje – systémy – pro které tvoří kompoziční algoritmické metody či vhodnou formu interakce s publikem nebo prostředím.
Od roku 2008 je asistentem Kabinetu audiovizuálních technologií na Favu a v současnosti studuje dokotorský stupeň oboru Multimediální kompozice na JAMU. Dizertační práce je zaměřena na sonifikaci využitou v hudební kompozici a sound-artu. Jeho snem je na horách vytvořit elektronickou instalaci, která bude samostatně fungovat alespoň 500let a celá zaroste mechem a lišejníkem.

ENG

The kinetic, robotic installation Perplex works with the principles of multiple reflections, concentrations and reflections of sound and light. Three rotating acoustic mirrors (parabolas) explore an innovative way of working with spatial sound. Before the discovery of radar, large acoustic concrete mirrors were built in Britain to detect German fighter jets. After the invention of radar, acoustic mirrors fell into disuse, remaining in the landscape as concrete mementos of impending war. The installation develops the potential of parabola-centred acoustic waves, but adds the principle of controlled rotation, exploring how, with a limited number of sources, the situation in space can be made thicker and more complicated with just the help of reflections and rotation. The work also refers to information theory and the situation on the internet – cumulative, misinterpretation, not only technically distorted reflections of source signals are just some methods of misinformation.

BIO

Jiří Suchánek (1979) often pushes the expressive possibilities in his projects through the experimental use of technologies that he himself designs, develops and implements. He perceives the focus of his work in sound-music and the composition of all elements forming a time-space continuum. For a long time, he has been creating permanent sound and light installations, which he places mainly in natural spaces or architecture, exploring not only the durability of individual technologies, but also new ways of communicating multimedia works. Currently, in addition to teaching at Fava, he is working on his PhD thesis at JAMU (Multimedia Composition) on the topic of Sonification in Music Composition and Sound Art.

 

Date: