Klaudia Kiercz –Długołęcka (PL) – Oblouky

Instalace č.11

CZ

Instalace sestávající z oblouků různých tvarů, forem a velikostí, jejichž uspořádání a osvětlení dávají pocit porušení zákonů gravitace. Levitují těžké formy, odlepují se od země nebo padají a narážejí do ní? Jsou to fragmenty dopisů, ale také fragmenty náhrobků a architektury. Osvětlení je zde klíčovým prvkem, protože to, co je fyzické a hmatatelné, se stává jen záminkou pro další příběh o formě, která prostřednictvím světla existuje. Vícebarevné světlo vytváří nové bytosti, někdy lehčí a někdy těžší než jejich hmotné prototypy. Instalace je příběhem o tom, co je duchovní a nehmotné a jak fyzická přítomnost hmoty je pouze výchozím bodem pro její nehmotné proměny a nové významy.
Sochy jsou vyrobeny z polystyrenu a natřeny matnou černou barvou. Vícebarevné světlo vytváří pohyblivé obrazy a barevné kompozice.

ENG

An installation consisting of arcs of different shapes, forms and sizes, whose arrangement and lighting give the feeling of breaking the laws of gravity. Do the heavy forms levitate, bounce off the ground or fall and crash into it? They are fragments of letters, but also fragments of tombstones and architecture. Lighting is a key element here, as what is physical and tangible becomes just a pretext for another story about the form that exists through light. The multi-coloured light creates new beings, sometimes lighter and sometimes heavier than their material prototypes. The installation is a story about the spiritual and the immaterial, and how the physical presence of matter is only a starting point for its immaterial transformations and new meanings.
The sculptures are made of polystyrene and painted matte black. The multicolored light creates moving images and colorful compositions.

Date: