Aleš Novák (CZ) – A ztichlo celé nebe

Člověk se rodí obdařený tvořivou svobodou, kterou v rámci synergie z etymologického hlediska řeckého původu tohoto slova můžeme chápat jako tradici otců, současně však jako spolupráci mezi lidmi, ale také jako spolupráci s naším stvořitelem, ať již jej chápeme z náboženské spirituální stránky nebo z pozice matky přírody, která nás konejší a uzdravuje. Pokud budeme chápat stvoření člověka jako „obraz“, tak jde jen o nárys, kresbu, která je určena pro lidskou aktivitu, která obrazu dává barvy a světlo.

Tvorbu Aleše Nováka lze vztáhnou na tuto rovinu tvořivé svobody, protože sám autor je na cestě hledání současné spirituality nahlížené z duchovní perspektivy reflektující jak dramata věků, tak skrytá tajemství v zpřítomnění v krajině. Pokora, s jakou Aleš Novák přistupuje k přírodě a ke spiritualitě, otevírá kontext křesťanské tradice, ze které autor čerpá pro své obrazy a sochy inspiraci v rovině abstraktní formy projevu. Současně se v jeho díle objevuje formální symbolika vycházející z barokních a klasicistních malířských a sochařských předloh, které jsou však v autorském uchopení poznamenané lehkostí formy odkazující k intermediální poloze jeho díla.

Mýty, krajina a zjevy jsou obdařeny v jeho pojetí tajemstvím. Prostorové objekty – sochy, tak parafrázují organické bujení a jsou jakýmsi přepisem krajinomalby do prostoru. Výstavu A ztichlo celé nebe je nutné vnímat jako celek, který návštěvníka pohltí, tak jako nás obklopí příroda, pokud jí jdeme procítěně naproti. V podání Aleše Nováka lze tak vztáhnout paralelu ke stvoření člověka, jako ke kresbě, která je tvořivou silou dotvořena a modelována barvami a světlem vlastním životem člověka, a to jak činností uměleckou, tak duchovní. Autor tak otevírá možnost prožívání současnosti z duchovní perspektivy.

ENG

Man is born endowed with creative freedom, which, in the synergy of the etymological aspect of the Greek origin of the word, can be understood as a tradition of the fathers, but at the same time as a collaboration between human beings, but also as a collaboration with our creator, whether we understand him from a religious spiritual point of view or from the position of Mother Nature, who consoles and heals us. If we understand the creation of man as an „image“, it is only a sketch, a drawing, which is intended for human activity, which gives colour and light to the image.

Aleš Novák’s work can be related to this level of creative freedom, because the artist himself is on a quest for contemporary spirituality viewed from a spiritual perspective reflecting both the dramas of the ages and the hidden mysteries in the landscape. The humility with which Aleš Novák approaches nature and spirituality opens up the context of the Christian tradition, from which the artist draws inspiration for his paintings and sculptures in the abstract form of expression. At the same time, his work displays a formal symbolism based on Baroque and Classical painting and sculpture models, which, however, are marked in the author’s grasp by a lightness of form referring to the intermedia position of his work.

Myths, landscapes and apparitions are endowed with mystery in his conception. The spatial objects – sculptures – thus paraphrase organic exuberance and are a kind of transcription of landscape painting into space. The exhibition And All the Sky Was Silent must be perceived as a whole, which absorbs the visitor, just as nature surrounds us if we face it sensitively. In Aleš Novák’s interpretation, a parallel can be drawn to the creation of man as a drawing, which is creatively shaped and modelled with colours and light by man’s own life, both artistic and spiritual. The author thus opens up the possibility of experiencing the present from a spiritual perspective.

Date: