Petr Dub (CZ) – výstava Bůh si to žádá

CZ

Doba, ve které žijeme, je typická nadužíváním kulturních historických symbolů, z kterých se stávají prázdné fráze. Impulsy, z ní plynoucí, poukazují, že křesťanská tradice, která je součástí naší evropské identity, je již mnohdy jen neprocítěným prázdným obratem. Instalace Petra Duba zpracovává tento moment vyprázdnění kulturních vzorců vztažených k tématu maskulinního dobývání žen na pozadí středověké rytířské kultury.

Petr Dub nezvykle vedle obrazů prezentuje i celou řadu prefabrikátů, tzv. ready made, které se odkazují ke konzumní společnosti. Vytváří prostor pro historické a kulturní odkazy při ohledávání kulturního a ideového prázdna, kterým jsme obklopeni. Vizuální komunikace, v niž jsme zavaleni nekonečným proudem informací a vizuálních podnětů, je pro nás stále složitější pro správné čtení významů a jejich uchopení. Sebeidentifikace se tak stává stále složitějším procesem a hledání nových kulturních vzorců nás mnohdy svádí na cesty alternativních světů. Současně se instalací nese prvek eskapismu, který protéká jednou vrstvou části objektů, jež odkazují k současné estetice zdánlivě nekonečných fantasy seriálu, larp kultuře či neoromantismu v současném umění.

Jisté obracení se k historickým zdrojům, konkrétně fascinace středověkým soubojem slova a obrazů s tématem rytířství a zobrazování mužství a ženství se stalo klíčovým východiskem výstavy DEUS VULT – BŮH SI TO ŽÁDÁ. Petr Dub se zde přímo volně odvolává k provolání papeže Urbana II. na koncilu 1095, který v Clermontu odstartoval křížovou výpravu. Autor si klade kruciální a otevřeně utopisticko-bezradné otázky vztažené k současnosti: Co si bůh žádá nyní? Jaké nové autority se nabízejí?

V kontrastu s generací „sněhových“ vloček, kterou vztahuje k současnému uchopení mužství v západní kultuře, tak autor otevírá témata spojená se současným uchopením feminismu. Maskulinní role dobývání, ale současné ochrany je tak dávána do kontrastu s pozicí ženství, které je ve své podstatě křehké, ale současně silné v rámci nově vydobytých společenských pozic. Výstavu lze číst jako hledání nových interpretačních polí. Médium obrazu je tak Petrem Dubem eliminováno na jistý rám, ve kterém se apropriací historických středověkých obrazů dostává až na samotnou podstatu uchopení adorace k ženám.

 • Petr Dub (*1976) v roce 2012 zakončil doktorské studium na FaVU VUT v Brně autorskou publikací s názvem Vybrané postkonceptuální přístupy v současné české malbě.
 • Ve vlastní umělecké tvorbě se věnuje především zkoumání kapacity současné malby, objektu, instalace a jejich vzájemných přesahů v architektuře či ve veřejném prostoru.
 • Autorova diplomová práce s názvem UNFRAMED byla vybrána pro evropskou přehlídku Start Point a cyklus TRANSFORMERS mezi díla finalistů mezinárodní ceny The Sovereign European Art Prize pořádané Královskou nadací v Londýně pod záštitou aukční síně Christie‘s.
 • Autor byl nominován na cenu Essl Art Award Cee a zařazen do cyklu Start Up organizovaného Galerií hlavního města Prahy.
 • Je spoluzakladatelem fotografické platformy Studio Flusser a od roku 2018 vede na pražské Akademii výtvarných umění spolu s Markem Medunou jeden z malířských ateliérů.
ENG

The times in which we live are characterized by the overuse of cultural historical symbols that become empty phrases. The resulting impulses show that the Christian tradition, which is part of our European identity, is often no longer an empty phrase. Petr Dub’s installation processes this moment of emptying of cultural patterns related to the theme of masculine conquest of women against the background of medieval chivalric culture.

Unusually, alongside the paintings, Petr Dub also presents a number of prefabricated, so-called ready-made objects that refer to consumer society. He creates a space for historical and cultural references while looking back at the cultural and ideological void we are surrounded by. Visual communication, in which we are inundated with an endless stream of information and visual stimuli, makes it increasingly difficult for us to read meanings and grasp them correctly. Self-identification thus becomes an increasingly complex process and the search for new cultural patterns often leads us down paths of alternative worlds. At the same time, the installation carries an element of escapism that flows through one layer of the part of the objects that refer to contemporary aesthetics of seemingly endless fantasy series, larp culture or neo-romanticism in contemporary art.

A certain turning to historical sources, specifically a fascination with the medieval juxtaposition of words and images with the theme of chivalry and the depiction of masculinity and femininity, became a key starting point for the exhibition DEUS VULT – GOD WANTS IT. Here, Peter Oak makes a direct and loose reference to Pope Urban II’s proclamation at the Council of 1095, which launched the Crusade at Clermont. The author asks the cruciform and openly utopian-concerned questions related to the present: what does God want now? What new authorities are on offer?

In contrast to the „snowflake“ generation, which he relates to the current grasp of masculinity in Western culture, the author thus opens up themes related to the current grasp of feminism. The masculine role of conquest but simultaneous protection is thus contrasted with the position of femininity, which is inherently fragile but at the same time strong within newly won social positions. The exhibition can be read as a search for new fields of interpretation. The medium of the image is thus eliminated by Petr Dub to a certain frame, in which the appropriation of historical medieval images reaches the very essence of the grasp of adoration towards women.

 • Petr Dub (*1976) completed his doctoral studies at the FaVU BUT in Brno in 2012 with a publication entitled Selected Post-Conceptual Approaches in Contemporary Czech Painting.
 • In his own artistic work, he mainly explores the capacity of contemporary painting, object, installation and their mutual overlaps in architecture and public space.
 • The author’s diploma work entitled UNFRAMED was selected for the European Start Point exhibition and the TRANSFORMERS series among the finalists of The Sovereign European Art
 • Prize organised by the Royal Foundation in London under the auspices of Christie’s auction house.
 • The artist has been nominated for the Essl Art Award Cee and included in the Start Up series organised by the Prague City Gallery.
 • He is a co-founder of the photographic platform Studio Flusser and since 2018 he has been leading one of the painting studios at the Academy of Fine Arts in Prague together with Mark Meduna.
Date: