Jozef Suchoža (SK) – Receptio et Occultatio

CZ
  • Narozen 1978
  • V roce 2003 absolvoval v Ateliéru Socha-plocha-prostor doc. Juraja Saparu akad.soch. na Fakultě výtvarných umění v Banské Bystrici a od roku 2004 působí jako asistent na katedře sochařství
  • V roce 2010 získal doktorát Volného výtvarného umění na Fakultě výtvarných umění v Banské Bystrici
  • Jeho tvorba se zaměřuje na prostorové videoinstalace, environmenty s důrazem na umění site-specific a přesahy do umění akce. Ideová či ikonografická oblast tvorby je orientovaná na ritualizovaný vztah k prostoru zaměřený převážně na oblast individuální mytologie a archetypální paměti a existence subjektu.
  • Vizuální stránka jeho prací se rozšiřuje o rozměr zvuku a do instalací zapojuje účinek světla, akci, živel ohně, vody, proudění vzduchu, fenomén prázdna jako metaforu znovuzrození.

 

ENG
  • Born 1978
  • In 2003 graduated from the Sculpture-Space Studio of doc. Juraj Sapara Academic Sculptor at the Faculty of Fine Arts in Banská Bystrica and since 2004 has been working as an assistant at the Department of Sculpture
  • In 2010 he received a Doctorate of Fine Arts at the Faculty of Fine Arts in Banská Bystrica
  • His work focuses on spatial video installations, environments with an emphasis on site-specific art and overlaps into the art of action. The ideological or iconographic area of his work is oriented towards a ritualized relationship to space, focused mainly on the area of individual mythology and archetypal memory and existence of the subject.
  • The visual aspect of his work expands to include the dimension of sound and incorporates the effect of light, action, the element of fire, water, airflow, and the phenomenon of the void as a metaphor for rebirth into his installations.