Klaudia Kiercz–Długołęcka (PL) – Nanebevstoupení

CZ

Prostorová instalace využívající UV světlo a odkazující na symboliku židovských náhrobků. Práce ilustruje fenomén ničení a mizení židovských hřbitovů v Polsku. Snaží se obnovit paměť židovské komunity žijící v Polsku před 2. světovou válkou, kde dodnes existují židovské hřbitovy – svérázné památky paměti této menšiny. Bohužel kvůli nedostatku a absenci lidí, kteří by se mohli přirozeně starat o hroby svých blízkých, většina hrobů chátrá a prostě mizí. Jednotlivé vizuální prvky citované přímo z konkrétních náhrobků se proto vznášejí jako světelné kresby v temném prostoru a fungují izolovaně od média a místa výskytu.
Kresby byly provedeny škrábáním a vyplněním těchto škrábanců UV barvou.

ENG

A spatial installation using UV light and referring to the symbolism of Jewish tombstones. The work illustrates the phenomenon of destruction and disappearance of Jewish cemeteries in Poland. It seeks to recover the memory of the Jewish community living in Poland before World War II, where Jewish cemeteries still exist today – peculiar monuments to the memory of this minority. Unfortunately, due to the lack and absence of people who could naturally care for the graves of their loved ones, most of the graves are decaying and simply disappearing. Individual visual elements quoted directly from specific gravestones therefore float like light drawings in a dark space, functioning in isolation from the medium and place of occurrence.
The drawings were made by scratching and filling these scratches with UV paint.

Date: