Jakub Nepraš (CZ) – Ayahuasca

Instalace č.18

CZ

Ayahuasca – učím se objevovat a manipulovat obrazy dnešního světa podobným způsobem, kterým příroda odjakživa vykresluje i společně s námi přirozeně fungující systémy. V těchto rytmech a kolobězích je ukryto plno krásných barev, pohybů, tvarů. Nacházím v nich i podobnosti s emocemi ve fungování v naší společnosti. Každý natočený kousek ze života lidí nese určitý náboj, ikonu nebo známou asociaci. Jednotlivé shluky se pak dají míchat podobně jako barvy na paletě a mohou tak tvořit nové souvislosti při pohledu na celkovou kompozici plnou života.
Hemžící se obrazce složené převážně z pohybů a známých činností lidí jsou uspořádané do organických tvarů a podobají se uspořádání například v mikrosvětech jako jsou třeba buněčné struktury. Účel podobných „videomaleb“ je i touha studovat a poznávat vztahy propojeného světa ve kterém se nacházíme a vzbouzet neobvyklé skryté vibrace.

ENG

Ayahuasca – I am learning to discover and manipulate the images of today’s world in a similar way that nature has always portrayed the systems that work naturally with us. Hidden in these rhythms and cycles are a wealth of beautiful colors, movements, and shapes. I also find similarities to emotions in the way they function in our society. Every piece of human life filmed carries a certain charge, an icon or a familiar association. The individual clusters can then be mixed like the colours on a palette and can form new connections when looking at the overall composition full of life. The swarming patterns, composed mostly of movements and familiar activities of people, are arranged in organic shapes and resemble the arrangement of, for example, microworlds such as cellular structures. The purpose of such „video paintings“ is also the desire to study and learn about the relationships of the interconnected world we find ourselves in and to stir up unusual hidden vibrations.

Date: