Matúš Astrab (SK) – Žatva

CZ

Cílem práce je znovu připomenout stále aktuálnější téma odlesňování. Tento jev je jednou z největších ekologických katastrof, kterým dnes lidstvo čelí. Existuje několik faktorů, proč mizí světové lesy a deštné pralesy. V drtivé většině za to může člověk sám, často kvůli korupci spojené s těžbou dřeva nebo kvůli nezájmu vymanit se ze zastaralých postupů chovu hospodářských zvířat. Jako umělec jsem se rozhodl v rámci svých možností a zpracování tohoto tématu způsobem, který je pro mě charakteristický, ovlivnit myšlení co největšího počtu lidí na toto téma prostřednictvím multimediální instalace. Jako hlavní prostředek jsem použil online počítadlo ze serveru theworldcounts.com, které vychází z relevantních zdrojů různých organizací, výzkumných institucí či zpravodajských služeb. Data počítadla ukazují přibližný interval hektarů vykácených či vypálených lesů na celém světě v reálném čase, v aktuálním roce (2022), a jsou dominantně zobrazena v instalaci. Hodnoty jsou dále digitálně zpracovány pomocí speciálního softwaru. Po zničení každých 100 hektarů se data promítnou na digitální obraz s postupně se měnící animací živého lesa v mrtvé krajině. Tento vizuální prvek je v zásadě koncipován jako počítačová hra s realistickým designem a podnětem pro změnu událostí je interval odlesňování ve světě. Tímto způsobem můžeme jako lidstvo ovlivnit, jak rychle se krásný les ve vizualizaci změní v pustinu.

 

 • Narozen 1991, Námestovo
 • Je absolventem Ateliéru digitálních médií na Katedře intermédií a gitiálních médií Fakulty výtvarných umění Akademie umění v Banské Bystrici (prof. MgA. Michal Murin, ArtD.)
 • Kolektivní výstavy: MASS- media art slovak scene v košické Kunsthalle, Digital media atelier BB v Nitrianskej galérii a jeho instalace byla vybrána aj v rámci bienálního výstavního projektu nejvýraznějších prací vysokých uměleckých škol KEBABB v Považské galerii v Žilině a později na výstavě Creative Playgrounds v košické Kunsthalle. V poslední době měl 2 samostatné výstavy.
 • Stále aktivní pracuje a tvoří jako umělec nových médií převážně ve formě multimediálních instalací, animací a fotografií.
 • V tvorbě prosazuje hlavně globální témata jako ekologie a historie.
 • Často pracuje s hmyzem a témou smrti.
 • Žije a tvoří v Banské Bystrici

 

ENG

The aim of the work is to reiterate the increasingly topical issue of deforestation. This phenomenon is one of the biggest ecological disasters facing humanity today. There are several factors why the world’s forests and rainforests are disappearing. The vast majority of the blame lies with man himself, often due to corruption linked to logging or a lack of interest in breaking free from outdated livestock farming practices. As an artist, I decided to influence the minds of as many people as possible on this topic through a multimedia installation, within my capabilities and by working on this topic in a way that is characteristic of me. I used the online counter from theworldcounts.com as the main vehicle, based on relevant sources from various organizations, research institutions or news services. The counter’s data shows the approximate interval of hectares of deforested or burned forests worldwide in real time, in the current year (2022), and is dominantly displayed in the installation. The values are further digitally processed using special software. After every 100 hectares are destroyed, the data is projected onto a digital image with a gradually changing animation of a living forest in a dead landscape. This visual element is essentially conceived as a computer game with a realistic design and the stimulus for the change of events is the interval of deforestation in the world. In this way, we as humanity can influence how quickly the beautiful forest in the visualization turns into a wasteland.

 

 • Born 1991, Námestovo
 • Graduated from the Digital Media Studio at the Department of Intermedia and Gitial Media, Faculty of Fine Arts, Academy of Arts in Banská Bystrica (prof. MgA. Michal Murin, ArtD.)
 • Collective exhibitions: ‚MASS- media art Slovak scene‘ at the Košice Kunsthalle, ‚Digital media atelier BB‘ at the Nitrianská galérija and his installation was also selected for the biennial exhibition project of the most outstanding works of art schools KEBABB at the Považská gallery in Žilina and later for the exhibition ‚Creative Playgrounds‘ at the Košice Kunsthalle. Recently he had 2 solo exhibitions.
 • He is still actively working and creating as a new media artist mostly in the form of multimedia installations, animations and photographs.
 • In his work he mainly promotes global themes such as ecology and history.
 • He often works with insects and the theme of death.
 • He lives and works in Banská Bystrica
Date: