Jiří Suchánek (CZ) – OR-bits

Instalace č.16

CZ

Interaktivní zvukový objekt re-prezentuje zvuky svého okolí a zkoumá téma místa, vzdáleností, času a působení elementárních fyzikálních sil. Terénní nahrávky vytvořené během workshopu, který JS vedl v openspace Innsbruck, jsou hlavním zvukovým materiálem pro objekt. Každý senzor spouští nahrávku zaznamenanou v přiměřené vzdálenosti od objektu – jeden zvuk blízko, druhý zvuk 10m daleko, třetí zvuk 100m daleko, další 2 km atd. Zvuková struktura je otevřena pro kreativní spolupráci návštěvníků. Pochopení otázky, kde stojím, co je kolem a co tady dělám, je klíčovou součástí instalace „Or-bits“. Hledání nových principů interakce a ovládání zvuku je důležitou součástí projektu.
Sekvencování zvuků je konstruováno sou-činností návštěvníků a působením fyzikálních jevů gravitace, magnetismu a tření. Koncept organické rytmiky (flexibilní metronom) určuje vzniklé zvukové struktury tvořené v reálném čase.

BIO

Jiří Suchánek je hybridní umělec, hudebník, multimediální experimentátor a vývojář. Dlouhodobě se věnuje tvorbě trvalých audiovizuálních instalací, které často umisťuje do netradičních (přírodních) prostor. Zkoumá trvanlivost elektronických médií v těžkých klimatických podmínkách a souběžně i nové formy komunikace multimediálního díla. Realizoval řadu velkoformátových trvalých multimediálních instalací ve veřejném prostoru, vystavoval a koncertoval na mnoha prestižních mezinárodních festivalech jako např.: CTM, UNSOUND, ICAD, NEXT, NCCA, STIMUL, ENH atd. Byl na stážích v mezinárodních centrech STEIM, TIMET či Institute of Sonology. Jeho umělecký přístup je syntetický. Ve svých dílech spojuje zvuky, světlo, sochařské předměty, elektroniku + kód s pečlivě vybranými prostory. Prostřednictvím své práce zkoumá vztah mezi přírodou, technologií a trvanlivostí elektronických médií. Středem jeho tvorby je hudba – zvuk, který je expandován nebo artikulován jinými médii a neočekávanými společenskými situacemi. Vystupuje také s experimentální elektronickou hudbou založenou na sonifikaci atomových dat. Pro své instalace komponuje hudbu a vyvíjí vlastní software. Zabývá se také tvorbou netradičních dotykových i bezdotykových hudebních nástrojů a experimentováním se senzory a programováním v hudební tvorbě. Velmi často jsou jeho instalace konstituované právě jako specifické hudební nástroje – systémy – pro které tvoří kompoziční algoritmické metody či vhodnou formu interakce s publikem nebo prostředím.
Od roku 2008 je asistentem Kabinetu audiovizuálních technologií na Favu a v současnosti studuje dokotorský stupeň oboru Multimediální kompozice na JAMU. Dizertační práce je zaměřena na sonifikaci využitou v hudební kompozici a sound-artu. Jeho snem je na horách vytvořit elektronickou instalaci, která bude samostatně fungovat alespoň 500let a celá zaroste mechem a lišejníkem.

ENG

The interactive sound object re-presents the sounds of its surroundings and explores the theme of place, distance, time and elemental physical forces. Field recordings made during a workshop that JS conducted at openspace Innsbruck are the main sound material for the object. Each sensor triggers a recording recorded at a reasonable distance from the object – one sound close by, another sound 10m away, a third sound 100m away, another 2km away, etc. The sound structure is open for creative collaboration between visitors. Understanding the question of where I stand, what is around me and what I am doing here is a key part of the „Or-bits“ installation. Finding new principles of interaction and control of sound is an important part of the project.
The sequencing of the sounds is constructed by the interplay between visitors and the physical phenomena of gravity, magnetism and friction. The concept of organic rhythmics (flexible metronome) determines the resulting sound structures created in real time.

BIO

Jiří Suchánek (1979) often pushes the expressive possibilities in his projects through the experimental use of technologies that he himself designs, develops and implements. He perceives the focus of his work in sound-music and the composition of all elements forming a time-space continuum. For a long time, he has been creating permanent sound and light installations, which he places mainly in natural spaces or architecture, exploring not only the durability of individual technologies, but also new ways of communicating multimedia works. Currently, in addition to teaching at Fava, he is working on his PhD thesis at JAMU (Multimedia Composition) on the topic of Sonification in Music Composition and Sound Art.

Date: