Veronika Psotková (CZ) – Dostatečný nadhled

CZ
  • 1981, Opava
  • Veronika se narodila v roce 1981 v Opavě, vystudovala FAV VUT Brno (MgA. v oboru sochařství) a Univerzitu Palackého v Olomouci (Mgr. v oboru matematika a umění). Je sochařkou plně zaměřenou na figurativní tvorbu, odkazující na klasické sochařství a silně ovlivněnou popkulturou. Veronika se inspiruje genderovou tematikou, estetikou těla a základní lidskou komunikací.
  • Většinu jejích děl tvoří kompozice drátěných figur vytvořených tvarováním a „sešíváním“ rabicového pletiva. Pro Veroniku je nejdůležitější a nejvíc ji naplňuje samotný proces sochaření, ale motivuje a vzrušuje ji také způsob, jakým sochy ovlivňují kontakt s divákem a vnímání veřejného prostoru.
  • Veronika pravidelně vystavuje doma i v zahraničí a realizovala řadu soch (umělý kámen, drátěné plastiky, akryl) určených pro veřejný prostor nebo soukromé sbírky. Žije a pracuje v Oboře v České republice.
ENG
  • Born in 1981 in Opava, Czech Republic, Veronika graduated from FFA VUT Brno (MgA. in sculpture) and Palacký University Olomouc (Mgr. in Math and Art). She is a sculptress fully focused on figurative art, referring to classical sculpture and strongly influenced by pop culture. Veronika is inspired by gender themes, body aesthetics and basic human communication.
  • Majority of her artwork are compositions of wire figures created by shaping and „sewing“ rabitz netting. Veronika finds the sculpting process itself to be the most important and fulfilling, but she is also motivated and excited by the ways in which sculptures influence the viewers’ contact and perception of public space.
  • Veronika exhibits regularly in her home country as well as abroad and realized number of sculptures (artificial stone, wire sculptures, acryl) intended for public space or private collections. She lives and works in Obora, Czech Republic.
Date: